DEKLARACJA

Członka Rudzkiego Klubu Sportowego Łodzi

Adres zamieszkania

Szkoła / Sekcja / Trener

Zgody

K L A U Z U L A    I N F O R M A C Y J N A

Zgodna z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

 

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rudzki Klub Sportowy, ul. Rudzka 37, 93-423 Łódź, NIP 7291182801
 • Kontakt do administratora danych osobowych: e-mail: sekretariat@rks.org.pl tel: 42 683 25 03, ul. Rudzka 37, 93-423 Łódź
 • Dane osobowe będą przetwarzane w celach
  • statutowych Rudzkiego Klubu Sportowego oraz w celu realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z ustawy o stowarzyszeniach
   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w szczególności, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi
   (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO)
 • Dane osobowe będą przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych Rudzkiego Klubu Sportowego i czas realizacji ciążących na administratorze obowiązków zgodnie z obowiązującymi przepisami, dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody do momentu wycofania zgody.
 • Odbiorcami danych są upoważnieni do ich otrzymania w celach statutowych oraz inne podmioty na podstawie obowiązujących przepisów prawa w tym: władze stowarzyszenia, organ kontroli wewnętrznej, pracownicy stowarzyszenia, szkoleniowcy, podmioty świadczące usługi księgowe, informatyczne, ubezpieczeniowe, inne stowarzyszenia i związki sportowe w ramach udziału w zawodach sportowych oraz zgrupowaniach, organy administracji publicznej.
 • Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane przez Administratora ma prawo
  • żądania dostępu do treści swoich danych osobowych (art. 15 RODO),
  • do sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO),
  • do ich usunięcia (art. 17 RODO),
  • ograniczenia ich przetwarzania (art. 18 RODO),
  • prawo do ich przeniesienia (o ile jest to technicznie możliwe) (art. 20 RODO),
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (art. 6 ust 1 lit a RODO),
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO,
  • w zależności od podstawy przetwarzania danych część z tych praw może zostać ograniczona odrębnymi przepisami.

Dane osobowe nie podlegają przetwarzaniu w sposób zautomatyzowany, w tym również nie będą profilowane.

Jeśli deklaracja dotyczy osoby niepełnoletniej, należy wypełnić także poniższe oświadczenia (wypełnia rodzic lub opiekun prawny). 

O Ś W I A D C Z E N I E

1. Zgoda rodziców na udział dziecka w zajęciach treningowych i sportowych

 

2. Oświadczenie o stanie zdrowia

 

Oświadczam, że u mojego dziecka nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i wychowawczych dla udziału w treningach i zawodach sportowych. (jeśli są podać jakie) :

3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Dane do kontaktu i powiadomień