Statut Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi

 
1ROZDZIAŁ I - NAZWA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY, TEREN DZIAŁANIA
§ 1
Klub nosi nazwę: Rudzki Klub Sportowy w Łodzi i ma prawo posługiwać się skrótem RKS lub RKS Łódź.

§2
1. Terenem działalności Klubu jest obszar miasta Łodzi oraz województwa łódzkiego, a siedziba Klubu znajduje się w Łodzi.
2. Dla właściwego realizowania swych celów Klub może prowadzić działalność na terenie całego kraju oraz poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3
1. Klub działa na podstawie na podstawie przepisów prawa obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej w szczególności: - ustawy z dnia 7.04.1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.210), - ustawy z dnia 25.06.2010 r. o sporcie (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1463), - ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zmianami), oraz niniejszego statutu.

§4
1. Klub założony został 21 kwietnia 1924 roku.
2. Barwami Klubu są kolory biało zielone.

§5
Klub może być członkiem polskich związków sportowych, podporządkowując się przepisom, regulaminom oraz zarządzaniom tych stowarzyszeń.

§6
1. Klub używa pieczęci z napisem Rudzki Klub Sportowy w Łodzi.
2. Emblematem Klubu jest koło koloru białego z obwódką wewnątrz koloru zielonego dwustronnie obwiedzionego linią koloru złotego oraz wpisanymi na białym tle literami koloru złotego „RKS”, pod literami dwa paski koloru zielonego obwiedzione linią koloru złotego w kształcie odwróconej i rozszerzonej litery „V”.
3. Znaczkiem Klubu jest opisany wyżej emblemat o średnicy 12 mm w formie znaczka. Emblemat uwidoczniony jest na sztandarze i proporczykach Klubu.

§7
Klub zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem zajęć sportowych, propagowaniem kultury fizycznej oraz aktywności fizycznej w zakresie prowadzonych w klubie sportów, organizacją imprez sportowych i rekreacyjnych oraz obozów sportowych, a także propagowaniem i realizowaniem polityki społecznej we wszystkich kategoriach wiekowych w obszarach związanych z:
- propagowaniem wśród dzieci i młodzieży oraz osób starszych zdrowego stylu życia, jako jeden z elementów przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu,
- inicjowaniem działań wśród osób niepełnosprawnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży w celu stworzenia im dogodnych warunków do uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz rekreacji i rehabilitacji ruchowej,
- promowaniem i organizowaniem wypoczynku dla dzieci i młodzieży w różnych formach sportowo-rekreacyjnych,
- podejmowaniem działań w celu promowania i rozwoju bazy sportowej i wyposażenia w urządzenia sportowe,
- polityką edukacyjną
- polityką ochrony zdrowia
- polityką zabezpieczenia społecznego i pomocy społecznej
- polityką prewencji i zwalczania zjawisk patologii
W tym zakresie Klub współdziała z placówkami oświatowymi oraz organizacjami społeczno-zawodowymi, innymi stowarzyszeniami, klubami oraz związkami sportowymi.

§8
1. Klub jest dobrowolną, samorządną organizacją sportową i opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, sympatyków i wolontariuszy. Do prowadzenia swych spraw Klub może zatrudniać pracowników.
2. Określona w statucie działalność Klubu, stanowiąca działalność pożytku publicznego, może być prowadzona nieodpłatnie lub odpłatnie.
3. Odpłatna działalność pożytku publicznego jest działalnością, za którą Klub pobiera wynagrodzenie. Cały dochód z niej przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.
2ROZDZIAŁ II - CEL I ŚRODKI DZIAŁANIA
§9
Klub prowadzi działalność społecznie użyteczną sportową, wychowawczą oraz profilaktykę zdrowotną wśród dzieci i młodzieży, a także dorosłych w oparciu o pomoc administracji rządowej i samorządu terytorialnego, w tym m.in. rad osiedli oraz różnych podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. Statutowa działalność Klubu prowadzona jest przede wszystkim w interesie własnych członków, także w oparciu o podejmowanie inicjatyw sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej i zawodowej członków oraz pomoc i wspieranie organizatorskie w ich pracy na rzecz lokalnej społeczności oraz innych organizacji i stowarzyszeń kultury fizycznej.

§10
1. Dla osiągnięcia celów określonych w § 9 Klub:
1) organizuje oraz prowadzi sekcje różnych sportów,
2) organizuje szkolenia sportowe w zakresie prowadzonych w klubie sekcji sportowych,
3) organizuje imprezy i zawody sportowe, oraz obozy sportowo-szkoleniowe, a także bierze udział w imprezach i zawodach oraz obozach szkoleniowych organizowanych przez powołane do tych celów organizacje,
4) zapewnienia odpowiednią kadrę szkoleniową,
5) propaguje wśród społeczeństwa wychowanie fizyczne i sport,
6) prowadzi pracę wychowawczą wśród swoich członków,
7) prowadzi działania na rzecz promocji i organizacji wolontariatu,
8) prowadzi działania na rzecz osób niepełnosprawnych,
9) prowadzi działania na rzecz osób pochodzących z rodzin o trudnej sytuacji życiowej,
10) prowadzi działania na rzecz osób zagrożonych patologiami społecznymi,
11) zapewnia członkom i uczestnikom Klubu korzystanie z obiektów i urządzeń oraz sprzętu sportowego, na zasadach zawartych w wewnętrznych regulaminach,
12) rozwija współżycie koleżeńskie i towarzyskie wśród swoich członków i uczestników,
13) w razie potrzeby wydaje materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne, komunikaty oraz inne publikacje związane z działalnością statutową,
14) utrzymuje właściwą bazę techniczną obiektów sportowych,
15) w miarę możliwości finansowych przyznaje stypendia i nagrody sportowe, na zasadach zawartych w wewnętrznych regulaminach,
16) prowadzi inne działania realizujące cele statutowe Klubu,
17) realizuje działania z profilaktyki uzależnień w ramach programów samorządowych i rządowych,
18) promuje zdrowie,
19) prowadzi edukację zdrowotną dla potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży.

2. Dla osiągnięcia celów określonych w § 9 Statutu Klubu w sferze działalności pożytku publicznego Klub prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego w następującym zakresie:
1) (PKD 93,1) organizuje i prowadzi sekcje w sportach: lekkoatletyka, boks i piłka nożna. Dopuszcza się powołanie sekcji innych sportach,
2) (PKD 93,19) prowadzi szeroko rozumianą działalność na rzecz upowszechniania kultury fizycznej, a zwłaszcza lekkiej atletyki, boksu i piłki nożnej. Przywiązuje wagę zarówno do rozwoju sportu wyczynowego, jak i rekreacji,
3) (PKD 94,99) realizuje swoje zadania statutowe we współpracy z władzami rządowymi, z władzami samorządowymi, związkami sportowymi, klubami sportowymi i organizacjami działającymi na rzecz sportu,
4) (PKD 93,1) organizuje szkolenia sportowe, zawody sportowe i imprezy sportowo – rekreacyjne, a także bierze udział w imprezach i zawodach organizowanych przez powołane do tego organizacje,
5) (PKD 93,1) wydaje, bądź propaguje przy pomocy nośników elektronicznych materiały szkoleniowe, biuletyny informacyjne oraz inne materiały propagujące sport i Klub,
6) (PKD 85.59.B) realizuje działania z profilaktyki uzależnień w ramach programów samorządowych i rządowych,
7) (PKD 86.90.E) promuje zdrowie,
8) (PKD 85.59.B) prowadzi edukację zdrowotną dla potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci i młodzieży,
9) (PKD 93,1) w miarę potrzeb podejmuje inne przedsięwzięcia niezbędne do realizacji celów statutowych.
3ROZDZIAŁ III - CZŁONKOWIE KLUBU PRAWA I OBOWIĄZKI
§11
Klub posiada:
1) członków zwyczajnych
2) uczestników
3) członków honorowych
4) członków wspierających

§12
1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat. Status członka zwyczajnego uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji członkowskiej, uiszczeniu wpisowego, przyjęciu uchwałą Zarządu oraz wpisaniu do rejestru członków Klubu.
2. Zarząd może odmówić przyjęcia w poczet członków Klubu, jeżeli uzna, że kandydat nie daje rękojmi należytej realizacji celów statutowych lub uzależnić swą zgodę od spełnienia określonych warunków. Decyzja Zarządu w tej sprawie jest ostateczna.
3. Wnioskujący o ponowne przyjęcie w poczet członków Klubu, po uprzednim skreśleniu z listy członków Klubu z powodu nieopłacania składek członkowskich, zobowiązany jest do uregulowania zaległości i zapłacenia podwójnej kwoty wpisowego. Zarząd, może podjąć decyzję odmawiającą przyjęcia bez uzasadnienia.
4. Do obowiązków członka zwyczajnego i uczestnika Klubu należy:
1) branie czynnego udziału w pracach Klubu,
2) przestrzeganie postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu,
3) terminowe opłacanie składek członkowskich,
4) dbanie o stałe podnoszenie swego poziomu etyczno-moralnego,
5) ochrona własności Klubu i zapobieganie marnotrawstwu.

§13
Członek zwyczajny Klubu ma prawo:
1) wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
2) uczestniczyć z prawem do głosowania w Walnych Zebraniach Członków Klubu i zebraniach sekcji, do której przynależy,
3) nosić znaczek klubowy,
4) oceniać działalność Klubu, jego władz, a także zgłaszać postulaty i wnioski do władz Klubu,
5) korzystać z obiektów i urządzeń Klubu oraz jego sprzętu sportowego w granicach określonych w regulaminach oraz uchwałach władz Klubu,
6) godnie reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych.

§14
1. Uczestnikiem jest osoba małoletnia, która nie ukończyła 18 roku życia posiadające pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Status uczestnika uzyskuje się po złożeniu pisemnej deklaracji uczestnika i jednoczesnej akceptacji Rady Sekcji oraz uiszczenia opłat zgodnie z obowiązującym regulaminem w klubie
2. Uczestnik Klubu nie posiada czynnego i biernego prawa wyborczego oraz prawa do głosowania.
3. Po ukończeniu 18 roku życia „uczestnik” traci prawa Członka „uczestnika”. Aby zachować członkostwo w klubie zobowiązany jest wypełnić deklarację członkowską na Członka Zwyczajnego Klubu.
4. Uczestnik Klubu ma prawo:
1) uczestniczyć w Walnych Zebraniach Członków Klubu i zebraniach sekcji sportowej, do której należy,
2) nosić znaczek Klubowy,
3) zgłaszać postulaty i wnioski do władz Klubu,
4) korzystać z wszelkich ulg i ułatwień przyznanych przez Zarząd Klubu,
5) korzystać z obiektów i urządzeń Klubu oraz sprzętu sportowego w granicach obowiązujących regulaminów oraz uchwał Zarządu Klubu, 6) godnie reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych.

§15
1. Członkiem honorowym Klubu może zostać osoba fizyczna, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju Klubu.
2. Godność członka honorowego na wniosek Zarządu Klubu nadaje Walne Zebranie Członków.
3. Członek honorowy nie opłaca składek.

§16
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna, która popiera działalność Klubu i dobrowolnie zadeklaruje opłacanie składki członkowskiej.
2. Członkowie wspierający Klub maja prawo:
1) nosić znaczek klubowy,
2) korzystać z urządzeń Klubu w granicach określonych w regulaminach i uchwałach władz Klubu,
3) korzystać z ulg i przywilejów określonych uchwałą Zarządu.

§17
Członkostwo lub uczestnictwo Klubu ustępuje na skutek:
1. śmierci,
2. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Klubu z wyprzedzeniem jednomiesięcznym, jako skreślenie z listy członków bądź uczestników Klubu,
3. wykluczenia decyzją Zarządu Klubu, która może nastąpić w przypadku:
1) działania na szkodę Klubu,
2) nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów uchwał władz Klubu,
3) nieopłacenia składek członkowskich przez okres 3 miesięcy,
4. zwolnienia udzielonego na podstawie przepisów ustalonych przez nadrzędne władze sportowe w przedmiocie zmiany barw klubowych przez zawodników. Zwolnienie, o którym mowa może być udzielane po uregulowaniu zobowiązań przyjętych wobec Klubu.
5. Od decyzji o wykluczeniu z Klubu przysługuje członkowi prawo odwołania się do najbliższego Walnego Zebrania Członków (zwyczajnego lub nadzwyczajnego) w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o podjętej uchwale.
4ROZDZIAŁ IV - WŁADZE KLUBU
§18
Władzami Klubu są:
1. Walne Zebranie Członków
2. Zarząd Klubu
3. Prezydium Zarządu Klubu
4. Komisja Rewizyjna
5. Sąd Koleżeński
Kadencja władz Klubu trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym lub jawnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania Członków.

§19
1. Walne Zebranie Członków jest najwyższym organem Klubu.
2. Członkowie Klubu biorą udział w Walnym Zebraniu Członków w sposób bezpośredni.
3. Formę udziału w Walnym Zebraniu Członków uchwala każdorazowo Zarząd Klubu przed Walnym Zebraniem Członków.

§20
1. Walne Zebrania Członków mogą być zwoływane w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym.
2. Walne Zebrania Członków zwyczajne odbywają się:
1) co 2 lata, jako sprawozdawcze,
2) co 4 lata, jako zebrania sprawozdawczo-wyborcze.

§21
Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Klubu oraz udzielenie na wniosek Komisji Rewizyjnej Zarządowi absolutorium,
2) uchwalanie zmian w statucie Klubu,
3) uchwalanie programów i planów oraz wniosków dotyczących działalności oraz budżetu klubu,
4) wybór i odwołanie członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego,
5) nadawanie godności tytułu członka honorowego Klubu,
6) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Klubu,
7) rozpatrywanie odwołań w sprawach członkowskich,
8) ustalanie regulaminów pracy Sądu Koleżeńskiego, Komisji Rewizyjnej,
9) Walne Zebranie Członków jest prawomocne w I terminie przy obecności, co najmniej 50% uprawnionych członków oraz w II terminie (15 minut od I terminu) bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu. O terminie, miejscu i porządku Walnego Zebrania Członków Zarząd zawiadamia wszystkich członków na 14 dni przed terminem wyznaczonym stosowna uchwałą.

§22
Walne Zebranie Członków obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad, którego projekt przedstawia Zarząd Klubu.

§23
Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawach:
1) zmiany Statutu,
2) nadania lub pozbawienia tytułu godności członka honorowego,
3) rozwiązania Klubu,
które wymagają większości 2/3 liczby członków uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

§24
1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być zwołane przez Zarząd:
1) na podstawie własnej uchwały,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemne żądanie przynajmniej 1/3 członków zwyczajnych.
2. Przedmiotem obrad nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków mogą być wyłącznie sprawy, dla których zostało ono zwołane.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie do 30 dni od daty wystąpienia o jego zwołanie.

§25
Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Klubu i ustala termin, to jest dzień, godzinę oraz miejsce odbycia zebrania.

§26
Zarząd Klubu i jego Prezydium są organami wykonawczymi i kierującymi działalnością Klubu.

§27
Skład liczebny Zarządu nie może być mniejszy niż 5 osób i nie może przekroczyć 9 osób.

§28
Członkowie Zarządu wybierają spośród siebie na zebraniu konstytucyjnym Prezesa i Prezydium Zarządu w składzie 3 osobowym oraz dokonują podziału pozostałych funkcji i zadań wśród członków.

§29
Zarząd i Prezydium Zarządu pracują w oparciu o okresowe plany pracy bądź doraźnie w razie potrzeby.

§30
1. Do kompetencji Zarządu klubu należy:
1) reprezentowanie Klubu na zewnątrz,
2) kierowanie działalnością sportową i wychowawczą w Klubie,
3) powoływanie i likwidację sekcji sportowych,
4) powoływanie i odwoływanie Dyrektora Klubu, Pełnomocnika Zarządu,
5) uchwalanie wysokości składek członkowskich i Regulaminu opłacania składek członkowskich,
6) zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu,
7) ustalanie okresowych oraz perspektywicznych planów działalności, 8) zatwierdzanie preliminarzy budżetowych oraz bilansów rocznych,
9) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Klubu do innych stowarzyszeń sportowych,
10) ustalanie wszelkich regulaminów Zarządu, Rady Sekcji oraz organizacyjnych Klubu,
11) przyjmowanie członków oraz skreślenie z list członkowskich.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na dwa miesiące, a posiedzenia Prezydium Zarządu Klubu raz w miesiącu.
3. Uchwały Zarządu i Prezydium zapadają zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy liczby ich członków.
4. Zarząd Klubu może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość np.: poczta elektroniczna, sms. Uchwała jest ważna, gdy w głosowaniu bierze udział, co najmniej połowa członków zarządu, a wszyscy członkowie zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Z głosowania za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość sporządzany jest protokół, który przyjmowany jest na najbliższym posiedzeniu Zarządu.

§31
1. Zarządowi Klubu przysługuje prawo dokooptowania do składu Zarządu w przypadku rezygnacji poszczególnych członków nieprzekraczającej 1/3 składu osobowego Zarządu.
2. Dokooptowani członkowie Zarządu podlegają zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zebranie Członków.
3. W przypadku nie zatwierdzenia dokooptowanych członków Zarządu przez Walne Zebranie Członków, powinny być przeprowadzone wybory uzupełniające.

§32
1. Komisja Rewizyjna Klubu składa się z trzech do pięciu członków i jest wybierana przez Walne Zebranie Członków na okres czterech lat.
2. Komisja Rewizyjna na pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.
3. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli i podlega tylko Walnemu Zebraniu Członków.
4. Komisja Rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy udziale, co najmniej połowy liczby członków.

§33
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie działalności statutowej oraz finansowej Klubu, co najmniej 1 raz w roku,
2) składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu o gospodarce Klubu i stawianie wniosku w przedmiocie absolutorium wobec ustępującego Zarządu,
3) inicjowanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
4) członek Komisji Rewizyjnej ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym,
5) stawianie wniosków o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodności z prawem, statutem bądź interesami klubu spowodowanych wadliwym działaniem Zarządu.

§34
1. Sąd koleżeński składa się z trzech członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków. Sąd Koleżeński na pierwszym posiedzeniu wybiera Przewodniczącego Sądu.
2. Do kompetencji Sądu Koleżeńskiego należy rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy członkami Klubu, związanych z działalnością Klubu.
3. Sąd Koleżeński działa w oparciu o regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.
5ROZDZIAŁ V - SEKCJE SPORTOWE KLUBU
§35
Zarząd Klubu powołuje sekcje sportowe Klubu, które są integralną częścią klubu

§36
Sekcje sportowe oraz ich Rady działają zgodnie z aktualnym regulaminem organizacyjnym ustalonym przez Zarząd Klubu.

§37
Władzami sekcji są:
1. Rada Sekcji.

§38
Rada sekcji:
1) kieruje sekcją,
2) ustala plany działalności sekcji,
3) uchwala wnioski kierowane do Zarządu,
4) składa sprawozdania wymagane przez Zarząd.

§39
1. Rada Sekcji składa się z Trenera koordynatora ds. sportowo-organizacyjnych, sekretarza oraz członka Rady. Pracami Rady kieruje Trener Koordynator, który wyznacza zakres obowiązków dla pozostałych członków Rady.
2. Rada Sekcji wybierana jest na kadencję, której okres wyznacza Zarząd, ale nie dłuższy niż koniec kadencji wybierającego ją Zarządu. Rada Sekcji poddawana jest corocznej weryfikacji, a jej wynik przyjmowany uchwałą Zarządu.
3. Rada Sekcji w szczególnych przypadkach np. działania na szkodę sekcji, klubu czy spraw dyscyplinarnych może być odwoływana natychmiastowo, uchwałą Zarządu przed upływem kadencji.
4. Trenera koordynatora wybiera i zatwierdza Zarząd, prawo zgłoszenia kandydatów mają, trenerzy i instruktorzy oraz pełnoletni członkowie sekcji pod warunkiem uzyskania przez kandydata pozytywnej opinii 2/3 pracujących w sekcji szkoleniowców. W przypadku braku zgłoszeń, kandydata na trenera koordynatora ma prawo zgłosić każdy z członków zarządu Klubu.
5. Sekretarza i członka rady sekcji wybierają trenerzy / instruktorzy, kandydatów zgłasza Trener Koordynator.
6. Osoby będące w radzie sekcji nie mogą być członkami Zarządu, Trener Koordynator może uczestniczyć w posiedzeniach jawnych Zarządu z głosem doradczym.

§40
Rada Sekcji:
1) pomaga Zarządowi Klubu kierować działalnością Sekcji,
2) realizuje plany własne i ustalone przez Zarząd klubu,
3) podejmuje decyzje w sprawach sekcji nie zastrzeżone do kompetencji innych organów sekcji i Klubu.
6ROZDZIAŁ VI - DOCHODY I MAJĄTEK KLUBU
§41
Majątek Klubu stanowią:
1) nieruchomości,
2) ruchomości,
3) wierzytelności, środki finansowe, spadki i darowizny.

§42
Na dochody klubu składają się:
1) składki członkowskie,
2) wpisowe,
3) dotacje rządowe i samorządów terytorialnych, unijne,
4) sponsoring,
5) darowizny, przychody z ofiarności publicznej,
6) dochody z imprez i wynajmu obiektów,
7) dochody z reklam,
8) inne, nie wskazane w punktach 1-7 prawnie dozwolone.

§43
1. Do nabywania, zbywania i obciążania majątku nieruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Klubu.
2. Do ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest współdziałanie dwóch osób: prezesa lub wiceprezesa i dyrektora klubu lub pełnomocnika Zarządu.
3. Pełnomocnik Zarządu działa w oparciu o pisemne pełnomocnictwo do określonej kwoty określonej uchwałą Zarządu.
4. Dyrektor Klubu działa w oparciu o pisemne upoważnienie wydane przez Zarząd Klubu, do kwoty określonej uchwałą Zarządu.

§44
Klub nie ma prawa:
1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego.
4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.
7ROZDZIAŁ VII - ZMIANA STATUTU I LIKWIDACJA LUB ROZWIĄZANIE SIĘ KLUBU
§45
Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania się Klubu podejmuje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów w obecności, co najmniej połowy liczby uprawnionych do głosowania.

§46
Uchwała o rozwiązaniu się Klubu określi sposób likwidacji i cel, na jaki zostanie przeznaczony jego majątek.
 
pobierz-statut
 
Niniejszy statut przyjęto uchwałą nr 1/02/2018 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Rudzkiego Klubu Sportowego w Łodzi z dnia 12 lutego 2018 r.

Podpisy przedstawicieli Klubu:

  • Lech Krakowiak
  • Rafał Borkowski
  • Bolesław Chęciński
  • Krzysztof Mitera
  • Tomasz Kusyk
  • Łukasz Bernardyn
  • Tomasz Osmulski